Onthutsend en verbijsterend (tweede bedrijf)

Op 16 april 2015 schreef ik het artikel “Onthutsend en verbijsterend” dat ging over de afhandeling van de aardbevings-schade in Groningen, als gevolg van de gaswinning aldaar. Het ging er voornamelijk over dat de Nederlandse regering en het hele Nederlandse volk het lieten  afweten voor wat betreft de schadevergoeding aan de getroffen Groningers, terwijl het hele land miljarden heeft verdiend en nog verdient aan de aardgasbaten. Desondanks worden de Groningers niet ruimhartig vergoed voor de geleden schade, in tegendeel er wordt nu al jaren moeilijk gedaan door de verantwoordelijken voor de aangerichte ellende. Wij de lusten, zij de lasten.
     De hele schadeafhandeling van de gaswinning Groningen werd uitgevoerd door de NAM.
Hetgeen betekent dat zowel de vaststelling van de oorzaak, de bepaling van de grootte van de eventuele schade en de beslissing om al of niet schadevergoeding uit te keren, werd gedaan door de partij die de schade heeft veroorzaakt.
Dit is zoiets als de boef zelf laten beoordelen of hij schuldig is aan een door hem gepleegde misdaad en dan diezelfde boef de eventuele  straf te laten bepalen. Je moet niet heel intelligent zijn om te begrijpen dat dit niet goed komt. Toch blijkt dit voor de Nederlandse regering en de volksvertegenwoordigers te moeilijk, immers deze situatie bestaat nu al twee jaar, zonder dat er werd ingegrepen
     De NAM is de uitvoerder van het zogenaamde “schade-afhandelingsproces” en gedurende de hele tijd dat “het proces” loopt stagneert de afhandeling van de schadeclaims. Op allerlei manieren wordt de procedure vertraagd. Zo moeten de Groningers bijvoorbeeld zelf bewijzen dat de schade aan hun huizen is veroorzaakt door de gaswinning. Om dat te kunnen moet je op zijn minst geoloog zijn en veel afweten van zaken die aardbevingen kunnen veroorzaken, van de stabiliteit van de ondergrond en ook van bouwkundige constructies, enz. Ga er maar aan staan.
     Volgens de “Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)”, ‘worden de bewoners nu door een veelheid aan regelingen geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch proces.’ En volgens diezelfde OVV: ‘De aanpak die nu wordt gehanteerd, doet geen recht aan de  omvang, urgentie en complexiteit van de problemen in Groningen’ en ‘moet de overheid de aanpak van de problemen rondom de gaswinning in Groningen, waaronder de schadeafhandeling in eigen hand nemen’. Overigens werd door de OVV al in 2015 een rapport van een onderzoek uit de periode 1959 tot 2014 gepubliceerd, met als één van de belangrijkste conclusies, dat de veiligheid van de Groningers tot 2015 niet voorop stond bij de besluitvorming rondom het winnen van gas uit hun provincie. Bij het ministerie van Economische Zaken, de NAM en de andere betrokken partijen stond maximale winning van gas voorop, vermeldt het rapport.
     De “Groninger Bodembeweging” (GGB) zegt: ‘De NAM heeft altijd het eigen belang voorop gezet, ten koste van duizenden Groningers.’
     De Commissaris van de Koning in Groningen zegt: ‘Het systeem dat de NAM hanteerde bij de afhandeling van schades was versleten, failliet en verdacht.’
     “Het Groninger Gasberaad” vindt: ‘Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat de partij die de schades veroorzaak, de Nam dus, ook bepaalt of er schade wordt uitgekeerd.’
     Een partijlid van een politieke partij laat weten: ‘wat er in Groningen gebeurt is een ramp in slow motion en een schandvlek op de Nederlandse industriële geschiedenis.’
     Dat dit zou gebeuren kon al van in het begin door een nuchtere boer, en zeker door een Groningse boer, aan zijn klompen worden aangevoeld.
Zo niet door de Nederlandse regering, kamerleden, politieke leiders, verantwoordelijke bestuurders, deskundigen en wat zich zo al meer belangrijk vindt in het land. Die hadden blijkbaar wat meer tijd nodig? Of is er door de verantwoordelijke lieden in deze affaire bewust gekozen voor het eigen belang, zonder ook maar enigszins rekening te houden met de belangen van wat nu de slachtoffers blijken te zijn, de Groningers? Het lijkt er op.
Maar de komedie is nog lang niet afgelopen. Plotseling zijn we wakker geschrokken en hebben we ontdekt dat er iets vreselijk fout is gelopen en dat de Groningers schandalig worden behandeld.
Het werd al duidelijk bij het eerste verkiezingsdebat door “‘lijsttrekkers” op 8 februari in Groningen, natuurlijk in Groningen. De VVD vertegenwoordiger was van mening dat de gaskraan verder dicht gedraaid moet worden, maar vooral niet te snel, want…..anders neemt de kans op bevingen toe. Hij was dus duidelijk bezorgd voor de veiligheid van de Groningers, da ’s mooi!! De PVDA-lijsttrekker vond dat de gaskraan zo snel mogelijk dicht moet, want “Nederland heeft een ereschuld aan al die Groningers.” Oei, is dit niet gevaarlijk, zo snel de kraan dicht? Maar wacht eens, was deze lijsttrekker geen minister in het zittende kabinet? Net als de vorige spreker, wiens partij deel uitmaakt van de regering zat hij heel dicht bij die kraan. De ander collega-lijstrekkers vonden dit allemaal ook. Zij vinden dat het allemaal veel te langzaam gaat. ‘Als de gasbel onder Den Haag had gezeten, was de kraan al lang dichtgedraaid’, volgens één van hen.
Hoe zou het toch komen dat deze lieden ineens allemaal de provincie Groningen hebben ontdekt? Jammer dat dit nu pas gebeurt, anders hadden ze de Groningers al lang geholpen. Misschien hadden de, op dat moment “aanstaande kamerverkiezingen”, er iets mee te maken?
     Maar hoe dan ook: nu gaat het allemaal veranderen en het zal nu veel beter worden geregeld. Onze verantwoordelijke bestuurders hebben nu het licht gezien en weten precies wat er moet gebeuren om die arme Groningers van hun zorgen af te helpen. Zij voelen met de Groningers mee, zoveel is duidelijk. Vanaf vrijdag 31 maart 2017 wordt oude systeem van schadeafhandeling gesloten en zal, volgens de “Nationaal Coördinator Groningen”, (NCG), een onafhankelijke commissie in het leven worden geroepen die de rol van schadeafhandeling op zich zal nemen. Er zal de tijd worden genomen om ‘een nieuw protocol en een nieuw handboek te maken voor de schadeafhandeling door de Gaswinning in Groningen.’ Dat belooft wat.
     We zijn nu allemaal blij:
Ook de NAM-directeur zegt dat hij daar achter staat, want ‘hierdoor wordt de efficiëntie verhoogd. Dit is in het belang van alle betrokkenen en geeft ruimte voor perspectief. NAM staat nu op afstand.’ Pfff….eindelijk perspectief!!. Wat zou hij nou eigenlijk bedoelen?
De minister van Economische zaken zei blij te zijn met met het verwijderen van de NAM uit het proces van de schadeafhandeling, want ‘Hiermee wordt recht gedaan aan de mensen in Groningen die veel te lijden hebben gehad en nog te lijden hebben van de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingsproblematiek. De afhandeling van de schades gaat sneller en beter verlopen.’
Natuurlijk zijn ook de politieke partijen tevreden en één noemt het ‘een grote stap’, maar dat ‘we er nog lang niet zijn.’
Ik vrees dat die met dat laatste gelijk heeft.
     Intussen blijkt dat, hoewel minder gas wordt opgepompt, de grond in Groningen blijft  beven en neemt het aantal schademeldingen nog toe.
Zouden de Groningers na deze jarenlange comedie nu weer meer vertrouwen in de goede afloop hebben gekregen? Twijfelachtig, denk ik.
Het is nog steeds onthutsend en verbijsterend! 
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − een =